Ymrwymiad y Siarter

Rydym yn ymrwymo i wneud datblygu cynaliadwy’n egwyddor drefnu ganolog a gwneud datblygu cynaliadwy’n rhan annatod o’n penderfyniadau a’r ffordd yr ydym yn gweithio. Mae hyn yn golygu y byddwn:

  • Yn glir ynghylch ein rôl, ein cyfrifoldebau a’n hymrwymiadau o ran datblygu cynaliadwy;
  • Yn cynnig arweiniad clir ar gyfer datblygu cynaliadwy, yn ein sefydliadau ac i’r rhai

yr ydym yn gweithio gyda nhw;

  • Yn hyrwyddo gwelliant parhaus fel y byddwn yn parhau i leihau effaith amgylcheddol ein holl weithgareddau;
  • Yn ymgorffori datblygu cynaliadwy yn ein holl benderfyniadau, gan gynnwys penderfyniadau ariannol;
  • Yn ymdrechu i fod yn batrwm o sefydliad, i arwain ac ysbrydoli eraill i weithredu.

Rwyf wedi darllen yr Egwyddorion a chytuno i arddangos ein hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy drwy:

Rannu enghreifftiau o’r ffordd yr ydym yn ystyried materion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol, ac yn hyrwyddo lles yn ein penderfyniadau;

Dangos sut yr ydym yn hyrwyddo lles ein staff a’n gweithwyr;

  • Arddangos ein meddylfryd a’n gweledigaeth ar gyfer y dyfodol, a rôl ein sefydliad yn hynny;
  • Adrodd ar ein cynnydd yn ôl dangosyddion datblygu cynaliadwy;
  • Rhoi enghreifftiau o’r gwaith a wnaethom i hyrwyddo cynaliadwyedd yng Nghymru.