Siarter Datblygu Cynaliadwy – Dweud eich dweud

Digwyddiad Siarter Datblygu CynaliadwyMae’r hyn mae cynaliadwyedd yn ei olygu yng Nghymru, a sut y gall y sector preifat, y sector cyhoeddus a’r sector gwirfoddol gydweithio i’w gyflawni, yn newid.
 
Daeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) i rym yn 2015. Mae’r Ddeddf yn creu diffiniad cyfreithiol o ddatblygu cynaliadwy ac yn rhoi un weledigaeth a rannir ar waith ar gyfer llesiant Cymru.
  
Mae gan Gymru ymrwymiad i gynnal ei sefyllfa fel arweinydd byd-eang mewn Datblygu Cynaliadwy. Drwy wella eu cynaliadwyedd, gall sefydliadau fwynhau ystod o fuddion – o arbedion ar bethau fel biliau ynni hyd at sicrhau fod ein mannau gwaith a’n cymunedau yn hapusach, iachach a mwy llewyrchus nag erioed o’r blaen. Mae medru dangos cymwysterau cynaliadwyedd yn gyflym yn dod yn rhywbeth y gofynnir i sefydliadau ei wneud i sicrhau cwsmeriaid ac ennill gwaith, gan olygu fod y pwnc hwn o bwys masnachol yn ogystal ag amgylcheddol, cymdeithasol a diwylliannol.
 
Mae gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad i gefnogi sefydliadau i ddeall a sylweddoli buddion gweithio yn unol ag egwyddorion datblygu cynaliadwy. Mae wedi comisiynu cwmni ymgynghori o’r enw Databuild i gysylltu gyda busnesau, y cyhoedd a’r trydydd sector i ddeall yr hyn y gall y Llywodraeth ei wneud i’w helpu i ddod yn fwy cynaliadwy. Mae Llywodraeth Cymru yn dymuno deall sut y gall cefnogaeth a gaiff ei gyllido ar gyfer datblygu cynaliadwy fod yn fwy effeithlon wrth hybu newid ac annog sefydliadau i fabwysiadu cynaliadwyedd yng nghanol eu ffyrdd o weithio, ac yn fwy cydnaws â Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Bydd hyn yn cynnwys archwilio’r Siarter Datblygu Cynaliadwy presennol. Daw’r adolygiad i ben gyda Llywodraeth Cymru yn cytuno i raglen newydd o gefnogaeth a lansir yn 2017.

Dweud eich barn

  • Gwahoddir sefydliadau yng Nghymru i gyflwyno tystiolaeth mewn nifer o ffyrdd. Comisiynwyd Databuild i gyflwyno rhaglen o weithdai, digwyddiadau ac arolygon a gynhelir ym mis Hydref a mis Tachwedd. I gofrestru diddordeb yn yr adolygiad, rhowch eich manylion i un o’n cynrychiolwyr neu anfon e-bost at charterreview@data-build.co.uk
  • I lenwi arolwg ar-lein byr yn ymwneud â dyfodol cefnogi datblygu cynaliadwy yng Nghymru yn y dyfodol, ewch i http://tiny.cc/SDCymraeg (Cymraeg) neu  http://tiny.cc/SDshortenglish (Saesneg).