Her Sefydliadol 2014 – 2015

Mae’r Siarter bob amser wedi ymwneud â sefydliadau’n cydweithio’n agos gyda’i gilydd – yn arbennig yng nghyd-destun rhannu arfer da mewn datblygu cynaliadwy. Bob blwyddyn mae’n ofynnol i lofnodwyr fynd i’r afael â her a fydd yn sefydlu datblygu cynaliadwy fel rhan ganolog o’u sefydliad.

Her Sefydliadol 2014 – 2015 –  polisi a strategaeth datblygu cynaliadwy corfforaethol

Yn dilyn adolygiad o’r Siarter ac i’n galluogi i osod meincnod safonol a mesur cynnydd parhaus, gofynasom i sefydliadau gwblhau’r her ganlynol:

Rydym yn dymuno i chi gyflwyno tystiolaeth o’r modd yr ydych yn gwneud datblygu cynaliadwy’n rhan annatod o’ch sefydliad; gallai hwn fod yn bolisi neu’n ddatganiad datblygu cynaliadwy corfforaethol o’ch eiddo, wedi ei lofnodi gan eich Prif Swyddog Gweithredol/Cyfarwyddwr, astudiaeth achos, cynllun corfforaethol neu Gynllun Integredig Sengl neu ddogfen arall sydd, yn eich barn, yn dangos eich ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy. Mae angen i chi gyflwyno’ch tystiolaeth erbyn 19ain Rhagfyr 2014

Cyflwynwyd canfyddiadau’r dadansoddiad o’r her hon a wnaed yng Nghynhadledd Flynyddol Siarter Datblygu Cynaliadwy: SD Charter Annual Conference Charter Presentation. Gallwch edrych ar y dystiolaeth a gyflwynwyd gan lofnodwyr drwy ymweld â thudalennau eu sefydliad.

Heriau Cydweithredol

Anogwyd y sefydliadau oedd wedi llofnodi’r Siarter i gymryd rhan hefyd mewn her gydweithredol. Golygai hyn weithio gyda’i gilydd i ganfod problemau, datblygu syniadau, rhannu gwybodaeth, gweithredu ar y cyd a gwneud cyd-adroddiadau. Golygai hyn bod sefydliadau o sectorau gwahanol yn gweithio gyda’i gilydd, yn seiliedig ar leoliad neu faint sefydliad.

Er bod yr ymagwedd yn wirfoddol, fe’i croesawyd gan nifer o lofnodwyr fel dull o ddatblygu ymagweddau newydd tuag at fentrau cynaliadwyedd arloesol. Digwyddodd yr heriau cydweithredol rhwng Ionawr 1af 2014 a 31 Rhagfyr 2014.

Yn Chwefror 2015, cyfarfu rhai o’n cyfranogwyr ein her gydweithredol yn Llandrindod i drafod eu profiadau a gellir dod o hyd i ganlyniadau’r cyfarfod hwn yn yr adroddiad hwn: