Heriau

Mae’r Siarter bob amser wedi ymwneud â sefydliadau’n cydweithio’n agos gyda’i gilydd – yn arbennig yng nghyd-destun rhannu arfer da mewn datblygu cynaliadwy. Bob blwyddyn mae’n ofynnol i lofnodwyr fynd i’r afael â heriau a fydd yn sefydlu datblygu cynaliadwy fel rhan ganolog o’u sefydliad.

Yn y testun isod gallwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth am yr her, y gofynion adroddiad, a’r gefnogaeth y medrwn ni ei rhoi i chi wrth i chi gwblhau’r heriau.

Her Sefydliadol

Nodwedd gyson o fod yn llofnodydd y Siarter fu’r gofyniad i gymryd rhan yn y her flynyddol a rhoi tystiolaeth am gynnydd. Profwyd bod hon yn ffordd werthfawr o adnabod a rhannu arfer da. Bydd hyn yn parhau i fod yn weithgaredd gorfodol – sy’n ei gwneud yn ofynnol i bob llofnodydd gyflwyno tystiolaeth ar eu cynnydd strategol a thactegol mewn materion cyffredinol datblygu cynaliadwy – ochr yn ochr â’u cynnydd ar gynnwys datblygu cynaliadwy fel rhan ganolog o’u sefydliad.

Her Siarter Datblygu Cynaliadwy 2015/16

Eleni rydym yn gofyn i sefydliadau sydd wedi llofnodi’r Siarter i roi i ni dystiolaeth y gellid ei ddefnyddio i helpu’r Sector Cyhoeddus wrth baratoi ar gyfer Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru).

Yn ganolog i’r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) mae set o bum ymagwedd lywodraethu neu ddulliau o weithio, sy’n amlinellu’r modd y dylai cyrff cyhoeddus a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus weithio wrth symud ymlaen. Gallai’r rhain gael rôl bwysig i’w chwarae wrth gyflwyno egwyddorion cyffredinol i gyrff sefydliadau’r sector cyhoeddus ac eraill, a helpu i gyflwyno atebion mwy integredig.

Rydym yn ymwybodol bod llawer o lofnodwyr y Siarter eisoes yn gweithio mewn ffordd sy’n ymgorffori’r dulliau hyn o weithio, a gynhwysir ym mhensaernïaeth y Deddf.

Gallwch lawr lwytho Diagram Pensaernïaeth Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) o wefan Llywodraeth Cymru.

Gobeithiwn y bydd mabwysiadu’r dulliau hyn o weithio o fantais i chi. Dengys ein hymchwil ar heriau’r siarter yn y blynyddoedd diwethaf bod llofnodwyr brwdfrydig yn fwy tebygol o gyflawni eu gweledigaeth; yr oedd y llofnodwyr enghreifftiol i gyd wedi cysylltu â ni drwy sawl math o gyfrwng, drwy gyfarfodydd ag unigolion a grŵp, a thrwy roi eu tystiolaeth i ni – yr ydym wedyn yn medru eu defnyddio i adrodd yn ôl. Gobeithiwn y byddwch drwy gymryd rhan yn yr her hon yn manteisio ar ein cefnogaeth i greu a chael mynediad i ystod eang o astudiaethau achos, a bydd hyn yn gyfle i chi alinio eich sefydliad i’r egwyddor datblygu cynaliadwy a amlinellir yn y Deddf.

Ymagweddau Llywodraethu:

Gallwch ddod i wybod mwy am y pum ymagwedd drwy glicio ar y dolennau isod.

Tymor Hir

Integreiddio

Cydweithio

Ymgyfraniad

Atal Problemau

 Buasem yn hoffi i lofnodwyr rannu gyda ni enghreifftiau o’r modd y maent yn gweithio mewn ffordd sy’n ymgorffori’r ymagweddau llywodraethu, neu’n mabwysiadu un neu fwy o’r ymagweddau fel dull o weithio yn ystod y flwyddyn sydd o’n blaenau ac adrodd yn ôl i ni am eich profiadau.

Bydd cefnogaeth gyson ac arweiniad ar gael, a digwyddiadau cyswllt. Bydd yr holl wybodaeth ddiweddaraf a’r cynnydd sydd wedi deillio o’r heriau hyn yn cael eu hybu’n eang hefyd – gan sicrhau bod llawer o ddysgu’n cael ei rannu.