Hanes

Lansiwyd cynllun datblygu cynaliadwy Llywodraeth Cymru, Cymru: Un Blaned, yn 2009. Roedd hyn yn cyflwyno’r ffordd yr oedd llywodraeth ddatganoledig Cymru eisiau hyrwyddo cynaliadwyedd yn ei gweithrediadau, ynghyd â chynllunio hirdymor ar gyfer dyfodol sy’n defnyddio cyfran deg o adnoddau’r ddaear yn unig.

Ar y pryd, cafwyd sylwadau gan randdeiliaid ynghylch sut gallai cynllun y llywodraeth gael ei wneud yn fwy perthnasol i sefydliadau, busnesau, cymunedau ac unigolion eraill ar hyd a lled Cymru.

Mewn ymateb uniongyrchol i’r adborth, lansiodd Gweinidog yr Amgylchedd, Cynaliadwyedd a Thai, Jane Davidson AC, y Siarter ym Mai 2010. Ychwanegodd dau ar hugain o sefydliadau o’r sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol eu llofnod i ymrwymo i rannu arfer da a dysgu yn ymwneud â datblygu cynaliadwy, a gosod heriau blynyddol. Ymhlith rhai o lofnodwyr cynnar y Siarter yr oedd Prifysgol Caerdydd, TYF, Calon Wen, Gŵyl y Gelli, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, a Marks and Spencer.

Dros y blynyddoedd diwethaf, mae rhwydwaith y Siarter wedi parhau i dyfu ac, erbyn hyn, mae dros 150 o sefydliadau o bob math wedi’i llofnodi, gan gynnwys Costain, elusen The Clink, Halen Môn, Dinas a Sir Abertawe, Canolfan Mileniwm Cymru a Banc Lloyds.

Mae dysgu a rhannu yn agweddau pwysig ar y Siarter. Bob blwyddyn, mae Cynhadledd Flynyddol yn dod â sefydliadau’r Siarter ynghyd i rannu arfer da. Rhwng digwyddiadau, defnyddir dulliau ar-lein gan gynnwys y we a chyfryngau cymdeithasol i gefnogi rhwydwaith y Siarter, gan amlygu gweithgarwch, arloesedd a chydweithio.

Yn 2012, dyfarnodd Llywodraeth Cymru gontract, a oedd yn cynnwys gwaith rheoli’r Siarter, i Cynnal Cymru. Ers hynny, mae Cynnal Cymru wedi bod yn gwella’r cydweithio rhwng llofnodwyr y Siarter ac yn annog arloesedd.

Ochr yn ochr â’r Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) nod y Siarter yw gwireddu uchelgeisiau Cymru sef bod yn genedl sy’n arwain ar ddatblygu cynaliadwy.