Manteision o gynaliadwyedd

Daw’r sefydliadau sy’n llofnodi’r Siarter yn rhan o rwydwaith o sefydliadau sy’n rhannu’r uchelgais o wneud Cymru’n fwy cynaliadwy.

Mae manteision mabwysiadu datblygu cynaliadwy fel y brif egwyddor drefniadol fel a ganlyn:

Prawfesur i’r dyfodol
Eich galluogi i brawfesur penderfyniadau i’r dyfodol, gan ddiogelu eich sefydliad drwy ddiwallu anghenion cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol;

Hyrwyddo arloesedd
Helpu i hyrwyddo arloesedd a ffyrdd newydd o feddwl wrth ddatblygu nwyddau a gwasanaethau cynaliadwy, i osod eich sefydliad ar wahân fel arweinydd a’ch galluogi i fanteisio ar gyfleoedd yn y dyfodol;

Arbed costau
Hyrwyddo arbed adnoddau, effeithlonrwydd ynni, a lleihau gwastraff, gan sicrhau arbedion cost llinell waelod y gellir eu defnyddio i ariannu gwasanaethau eraill;

Gwella enw da
Diogelu a gwella enw da eich sefydliad – yn lleol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol;

Gwneud Gwell penderfyniadau
Helpu i sicrhau bod prosesau gwneud penderfyniadau yn gyson yn gyffredinol, i sicrhau bod sylw llawn yn cael ei roi i faterion economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol wrth wneud pob penderfyniad;

Bod yn Fwy effeithiol
Hyrwyddo gweithio cydgysylltiedig mewn sefydliadau (a rhyngddynt), gan symud i ffwrdd o weithio mewn seilos, sicrhau arbedion cost ac effeithlonrwydd a chyflenwi gwasanaethau a nwyddau yn fwy effeithiol mewn ffordd gydgysylltiedig i gymunedau, dinasyddion a chwsmeriaid.