Ynghylch

Mae’r Siarter Datblygu Cynaliadwy yn annog a galluogi sefydliadau yng Nghymru i ddod yn fwy cynaliadwy – i wneud penderfyniadau sy’n sicrhau’r canlyniadau hirdymor gorau iddynt hwy ac i ddyfodol Cymru.

Y Siarter Datblygu Cynaliadwy yw ymrwymiad amlycaf Cymru i ddatblygu cynaliadwy. Mae llofnodi’r Siarter yn ymrwymiad gwirfoddol sy’n anelu at wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae dros 320 o sefydliadau blaengar wedi dangos eu hymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy drwy lofnodi’r Siarter, gan greu momentwm ar gyfer newid cadarnhaol.

Daw’r llofnodwyr o bob lliw a llun ac o amrywiaeth o sectorau. Maent yn cynnwys cwmnïau rhyngwladol mawr, mudiadau allweddol y sector cyhoeddus a grwpiau gwirfoddol amlwg.

Ein huchelgais ar y cyd yw creu Cymru’n genedl gynaliadwy. I gyflawni hyn, mae arnom angen i bob sefydliad yng Nghymru gydnabod pwysigrwydd gwneud penderfyniadau moesegol a deall sut i ymgorffori cynaliadwyedd yn ei waith, ei wasanaethau a’i gynhyrchion.

Mae dod yn genedl gynaliadwy yn gofyn am gyfuniad o ymdrechion gan bob sefydliad, cymuned ac unigolyn yng Nghymru. Cydweithio yw’r allwedd i’n llwyddiant. Trwy weithio ynghyd, rhannu syniadau a rhannu’r gwersi a ddysgwn, cawn atebion arloesol i’r heriau cymdeithasol, amgylcheddol ac economaidd sy’n wynebu Cymru a chael effaith gadarnhaol ar gymunedau Cymru.