Adolygiad o’r Siarter Datblygu Cynaliadwy

Mae gan Lywodraeth Cymru ymrwymiad i sicrhau fod sefydliadau yng Nghymru yn cael help i ddod yn fwy cynaliadwy a gweithio gan roi sylw i egwyddorion datblygu cynaliadwy. Yn yr hydref 2016 lansiodd Llywodraeth Cymru adolygiad o’r Siarter Datblygu Cynaliadwy blaenorol, gan geisio ymchwilio pa gymorth mae sefydliadau yng Nghymru ei angen i’w helpu i weithio mewn ffyrdd fydd yn eu gwasanaethu nhw – a Chymru – yn well dros yr hirdymor.
 
Rhwng mis Medi a mis Tachwedd 2016 cysylltodd Databuild (ar ran Llywodraeth Cymru) gyda sefydliadau ym mhob rhan o Gymru drwy amrywiaeth o ddigwyddiadau, gweithdai ac arolygon. Cafodd 200 o sefydliad ddweud eu barn a hoffem ddiolch yn ddiffuant i bawb a gymerodd ran yn yr adolygiad am yr amser a’r ymdrech a roddwyd i rannu sylwadau, a bwydo barn ar ddyfodol cymorth y Llywodraeth ar gyfer datblygu cynaliadwy.
 
Drwy siarad gyda busnesau, elusennau a chyrff cyhoeddus, rydym wedi dynodi’r nodweddion y mae sefydliadau yng Nghymru yn teimlo ddylai fod gan raglen gymorth yn y dyfodol, yn cynnwys:

 • Bod sefydliadau yn amrywio yn eu dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o egwyddorion datblygu cynaliadwy, gan olygu nad yw dull ‘un maint i bawb’ o gymorth yn addas;
 • Mae angen i gymorth fod yn ‘unigryw Gymreig’ a chydnabod bod Cymru yn arloesi’n fyd-eang yn ei agwedd at ddatblygu cynaliadwy;
 • Ni ddylai dim fod yn or-fiwrocrataidd, ac nid bod yn ‘gynllun/achrediad’ arall sy’n bodoli er ei fwyn ei hun, yn arbennig oherwydd bod cynaliadwyedd eisoes yn rhan o lawer o safonau ac achrediadau eraill;
 • Dylai’r cynllun fod yn heriol ac ystyrlon i’r rhai sy’n derbyn cymorth, ond rhoi camau cynaliadwy;
 • Dylai’r cymorth sydd ar gael nodi’n glir a helpu sefydliadau i ddeall beth mae gweithio’n fwy cynaliadwy yn ei olygu, mewn termau y gallant gyfathrebu â nhw;
 • Mae’n rhaid i unrhyw gefnogaeth fod ar gael i bob math o sefydliad yng Nghymru a pheidio cael ei gyfyngu yn ôl e.e. rhanbarth;
 • Dylai’r cynllun gynnwys fframwaith i alluogi sefydliadau i ddangos yr hyn maent yn ei gyflawni.

Yn awr ym mis Ionawr, mae’r adolygiad yn parhau ac mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda rhanddeiliaid allanol i archwilio gwahanol gynlluniau ar gyfer rhaglen gymorth bosibl – er enghraifft, pa wasanaethau cymorth y dylai ei gynnwys a phwy ddylai fod yn gyfrifol am ddarparu’r cymorth.
 
Mae Llywodraeth Cymru yn anelu i gwblhau datblygu strwythur cymorth newydd yn y Gwanwyn 2017. Byddwn yn cyfathrebu ymhellach am eich adborth fel rhan o’r broses o leihau’r opsiynau ar gyfer strategaeth cymorth, i sicrhau bod sefydliadau yng Nghymru yn parhau i fedru rhoi eu barn a gwneud yn siŵr fod y strwythur cymorth sy’n dod i’r amlwg o’r adolygiad hwn wedi’i gynllunio’n dda ac mor ddefnyddiol ag y gall fod.

Amserlen Adolygiad y Siarter Datblygu Cynaliadwy

 • Hydref 2016: Lansio adolygiad
 • Medi – Tachwedd 2016: dros 200 o sefydliadau’n Herio’r Siarter mewn digwyddiadau, gweithdai a seminarau
 • Tachwedd 2016 – Ionawr 2017: Casglu ynghyd yr hyn y mae Cymru ei eisiau er mwyn cefnogi sefydliadau
 • Ionawr-Chwefror 2017: Opsiynau’n dod i’r amlwg – mwy o waith a phrofi gyda phobl Cymru
 • Gwanwyn 2017: Penderfyniad terfynol ynghylch beth sy’n digwydd nesaf